Ondernemingsraad Probiblio in 2020
Een grote uitdaging in 2020 is het contact houden met de medewerkers. De OR mist de wandelgangen en het persoonlijke contact, maar wanneer medewerkers tegen zaken aanlopen weten ze de OR te vinden. 
De OR werkt langs drie speerpunten waarbinnen een en ander gespecifieerd wordt:

1. Bedrijfscultuur: met specifieke aandacht voor communicatie, doorgroeimogelijkheden en betrokkenheid medewerkers bij ontwikkeling van de organisatie.
2. Risicoplanning: Nota Risicoplanning met een lijst van 37 punten en een werkwijze.
3. Verhuizing en organisatorische aanpassingen.
De OR brengt adviezen uit over het Service Center Administraties dat per 1 maart 2020 wordt ondergebracht in de Probiblio Service Center Administraties BV. Verder adviseert de raad over het reorganisatieplan afdeling Logistiek & Collecties, huisvesting kantoorfunctie en de organisatiestructuur.
Ook is er aandacht voor deskundigheidsbevordering van nieuwe OR-leden met een online cursus Wet op de Ondernemingsraden. De teamtraining vindt - zodra het weer kan - plaats in 2021.
Op 31 december 2020 bestaat de ondernemingsraad van Probiblio uit de volgende leden:
Dick van Tol, voorzitter (Management & Organisatie)
Gré van Brakel, vicevoorzitter (Marketing)
Rineke Zwanenburg, secretaris (Automatisering & Digitalisering)
Kevin van den Brande (Bedrijfsvoering)
Marjolein van der Steen (Collectieadvies & Programmering)
Britt van Teijlingen (Educatie)
Renée Heijmans, ambtelijk secretaris (extern)
De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van Probiblio is verantwoordelijk voor het toezicht, ook in financiële zin. Hij vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder, staat de directeur-bestuurder met advies terzijde en functioneert als klankbord voor de directeur-bestuurder.
De RvT neemt de statuten in acht en staat achter de principes van de Governance Code Cultuur. Dat houdt in: een helder bestuur en een zorgvuldig en effectief toezicht. En ook: integer en transparant handelen met het oog op de belangen van alle betrokkenen.
Per 31 december 2020 heeft de RvT van Probiblio de volgende leden:
De heer M.F. Elkerbout
Mevrouw M.J.C. Heeremans
(voorzitter)
De heer P. van Klinken
(vice-voorzitter)
Mevrouw F.P.M.M. Reestman
Mevrouw M.M. Steba.